Welcome Guest [Log In] [Register]
Welcome to DIỄN ĐÀN HỌC VIỆN KĨ THUẬT QUÂN SỰ.
Tham gia

Vui lòng đăng kí thành viên để sử dụng diễn đàn 1 cách tốt nhất !

Username:   Password:
Add Reply
tính tổng các ước số dương của n.; tính tổng các ước số dương của n.
Topic Started: May 18 2011, 02:40 AM (13,309 Views)
Tesulakata
Member Avatar
Administrator
Viết chương trình nhập số nguyên dương n gồm k chữ số , tính tổng các ước số dương của n.
Ví dụ: Nhập n=6
Tổng các ước số từ 1 đến n: 1+2+3+6=12

PHP Code:
#include <iostream>
using namespace std;
int TongUocSo (int n)
{
int tongus=0;
for(int i=1;i<=n;i++)
{
if(n%i==0)
tongus=tongus+i;
}
return tongus;
}
void main ()
{
int n;
cout<<"Nhap so nguyen duong n tu 1 den 99999 : ";
cin>>n;
cout<<"Tong uoc so tu 1 den n la "<<TongUocSo(n)<<endl;
}
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
1 user reading this topic (1 Guest and 0 Anonymous)
« Previous Topic · Ngôn ngữ lập trình C++ · Next Topic »
Add Reply

[font=Times New Roman] .c_post img,#topic_review img { max-width:60%; } a.view_full { insert CSS styling here; } [/font]
Xây dựng bởi "Tesulakata" , dựa trên mã nguồn mở Zetaboards.
Xem tốt nhất trên các trình duyệt: Oprera, Mozilla Firefox, Google Chrome ở độ phân giải 1024 x 768 pixels.
Diễn đàn là một hệ thống mở, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung đăng tải do người dùng đưa lên.